மார்ச் 18 | அனுதின தியானம் | கட்டளைகளை நாம் புரிந்து கொண்டு கீழ்படிவதை அல்ல விசுவாசித்து கீழ்படியவே தேவன் விரும்புகிறார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

March 18 | Daily Devotion | God's Desire Is To Obey His Commandments By Faith And Not By Understanding
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்