நவம்பர் 14 | அனுதின தியானம் | தேவ ஊழியர்கள் தங்கள் ஊழியத்தைக் குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டியவைகள்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 14 | Daily Devotion | The Things God's Servants Should Know About Their Ministry
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்