மே 27 | அனுதின தியானம் | உண்மையுள்ள ஒரு நபரை தேவன் தனக்கென்று எதிர்பார்க்கிறார் (சரீரமாகிய சபை கட்டப்படுதல். பாகம்-2)
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

May 27 | Daily Devotion | God Expects a Faithful Person For Himself (Building The Body Of Christ. Part-2)
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்