செப்டம்பர் 30 | அனுதின தியானம் | நம்முடைய பெலவீனங்களை உணர்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவரின் நிறைவிற்காக தொடர்ச்சியாக ஜெபிப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

September 30 | Daily Devotion | Let's Realize Our Weakness And Pray For The Fullness Of Holy Spirit
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்