நவம்பர் 24 | அனுதின தியானம் | ஏற்ற சமயத்தில் வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ள, தேவனுடைய வார்த்தையினாலும், தேவ அன்பினாலும் நிறைந்திருப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 24 | Daily Devotion | Let Us Be Filled With God's Word And God's Love To Share His Word At The Right Time
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்