மார்ச் 20 | அனுதின தியானம் | புதிய உடன்படிக்கையின் சபையை குறித்தும் அதின் பொறுப்புகளை குறித்து அறிந்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

March 20 | Daily Devotion | Let Us Know About The New Covenant Church And Its Responsibilities
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்