ஜூலை 11 | அனுதின தியானம் | அழிந்து போகிற உலகத்திற்காக அல்ல அழியாத தேவனுடைய மகிமைக்காக வாழ்ந்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 11 | Daily Devotion | Do Not Live For The World That Perishes But For The Glory Of God That Does Not Perish
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்