ஜூலை 31 | அனுதின தியானம் | விசுவாசத்திற்கும் நம்முடைய விருப்பத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அறிந்து கொள்வோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 31 | Daily Devotion | Knowing The Difference Between Faith And Our Desire
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்