நவம்பர் 01 | அனுதின தியானம் | தேவனுடைய சுபாவமே மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்பதுதான், நாமும் அப்படியே வாழ்ந்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 01 | Daily Devotion | God's Nature Is To Bless Others, Let Us Live Like Him
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்