ஏப்ரல் 12 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கும், கிறிஸ்துவின் மெய்யான சீஷர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

April 12 | Daily Devotion | The Differences Between Believers Of Christ And True Disciples Of Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்