ஜனவரி 24 | அனுதின தியானம் | மற்றவர்களுக்கு ஆவிக்குரிய மருந்தைக் கொடுப்பதும் நாம் கிறிஸ்துவுக்கு தூய்மையான சாட்சியாக வாழ்வதும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

January 24 | Daily Devotion | Giving Spiritual Medicine To Others And Living As a Pure Testimony For Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்