ஜனவரி 09 | அனுதின தியானம் | சாத்தானை போல குற்றம் சாட்டுகிறவர்களாய் இருந்திட வேண்டாம், கிறிஸ்து நமக்காக பரிந்து பேசுகிறார்.
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

January 09 | Daily Devotion | Let Us Not Be An Accuser Like Satan, Christ Intercedes For Us.
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்