ஜூலை 14 | அனுதின தியானம் | தெய்வீக சுபாவத்தை நாமே உருவாக்கிட முடியாது, தெய்வீக சுபாவத்தில் பங்கு பெற்றிடத்தான் முடியும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 14 | Daily Devotion | God's Nature Cannot Be Produced, But Only Be Partaken
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்