நவம்பர் 16 | அனுதின தியானம் | நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு தேவன் சில சமயங்களில் அக்கினி போன்ற காரியங்களை அனுமதிக்கலாம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 16 | Daily Devotion | At Times God May Permit Us To Walk Through Fire To Purify Us
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்