மே 30 | அனுதின தியானம் | நான் கிறிஸ்துவுக்காக எரிந்து பிரகாசிக்க வேண்டுமே என்ற தீராத வாஞ்சையோடு வாழ்ந்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

May 30 | Daily Devotion | Live With The Passionate Desire To Burn All The More Brightly For Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்