டிசம்பர் 09 | அனுதின தியானம் | இயேசுவின் நாமத்தினால் கூடிவருவதையும் மெய்யான சீயோனின் அடையாளத்தையும் அறிந்து கொள்வோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

December 09 | Daily Devotion | Knowing What It Is To Come Together In The Name Of Jesus And The Mark Of True Zion
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்