ஏப்ரல் 16 | அனுதின தியானம் | கிருபையைப் பெற்று கொள்ள சிலர் நம்மை தூஷிப்பதற்க்கும் தொந்தரவு செய்வதற்கும், தேவன் அனுமதிக்கலாம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

April 16 | Daily Devotion | God May Allow People To Blaspheme And Harm Us To Receive His Grace
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்