அக்டோபர் 19 | அனுதின தியானம் | தேவனிடத்தில் பட்சபாதம் இல்லை, கிறிஸ்துவுக்கு தேவன் எதைச் செய்தாரோ அதையே நமக்கும் செய்திடுவார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 19 | Daily Devotion | There Is No Partiality With God, What God Has Done For Christ He Will Do For Us Too
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்