செப்டம்பர் 29 | அனுதின தியானம் | நம்மை நேசிக்காதவர்களையும் நேசிக்கமுடியும் இதுவே பரிசுத்த ஆவியானவரின் நிறைவின் அடையாளம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

September 29 | Daily Devotion | We Can Love Those Who Hate Us This Is The Fullness Of Holy Spirit
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்