அக்டோபர் 17 | அனுதின தியானம் | பாவத்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து விடுதலையாக ஓர் கதறலின் ஜெபம் தேவை
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 17 | Daily Devotion | A Prayer With Crying And Tears Is Needed To Be Free From The Bondage Of Sin
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்