அக்டோபர் 20 | அனுதின தியானம் | நம்முடைய பாவங்களை யாரிடத்தில் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என்பதை கற்றுக் கொள்வோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 20 | Daily Devotion | Let Us Learn, To Whom Should Our Sins Be Confessed
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்