நவம்பர் 21 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்துவின் வருகையில், தேவ ஊழியர்களும், விசுவாசிகளும் நியாந்தீர்க்கப்படபோகும் இரண்டு காரியங்கள்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 21 | Daily Devotion | The Two Things For Servants And Believers Are Going To Be Judged In The Coming Of Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்