அதிகமான தாழ்மையை பெற்றுக்கொள்ள வழி எது?
கிறிஸ்துவின் சிந்தை

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

Pressing On To Greater Humility
The Mind of Christ