கிறிஸ்துவைப் போல சிந்திப்பதே நமது இலக்கு
கிறிஸ்துவின் சிந்தை

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

Our Goal Is To Think Like Christ
The Mind of Christ