நம்முடைய நன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் அனுமதிக்கும் தேவன்
கிறிஸ்துவின் சிந்தை

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

God Permits Everything For Our Best
The Mind of Christ