சுயநலம், பெருமையிலிருந்து விடுதலை
கிறிஸ்துவின் சிந்தை

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

Freedom from Selfishness and Pride
The Mind of Christ