நமது யுத்தம் யாரோடு? மனிதனோடா? சாத்தானோடா?
கிறிஸ்துவின் சிந்தை

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

Fighting satan and not man
The Mind of Christ