அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் - 1

Speaker :   சகரியா பூணன் Categories: :   Uncategorized

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் - 1

ஆதியாகமம் - 1
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
ஆதியாகமம் - 2
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
ஆதியாகமம் - 3
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
யாத்திராகமம் - 1
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
யாத்திராகமம் - 2
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
லேவியராகமம்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
எண்ணாகமம்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
உபாகமம்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
யோசுவா
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
(Now Playing)
1 சாமுவேல்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
2 சாமுவேல்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
1 இராஜாக்கள்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
2 இராஜாக்கள்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
1 நாளாகமம் 2 நாளாகமம்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
எஸ்றா, நெகேமியா
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
எஸ்தர், யோபு - 1
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
யோபு - 2
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
சங்கீதம் - 1
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
சங்கீதம் - 2
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
நீதிமொழிகள்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
பிரசங்கி
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
(Now Playing)
ஏசாயா - 1
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
ஏசாயா - 2
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
ஏசாயா - 3
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
எரேமியா, புலம்பல்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
எசேக்கியேல்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
தானியேல்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
ஓசியா, யோவேல்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
ஆமோஸ், ஒபதியா
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
யோனா, மீகா
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
நாகூம், ஆபகூக்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
செப்பனியா, ஆகாய்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
சகரியா
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
மல்கியா
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
மத்தேயு - 1
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
மத்தேயு - 2
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
மாற்கு
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
லூக்கா - 1
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
லூக்கா - 2
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
லூக்கா - 3
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
யோவான் - 1
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
யோவான் - 2
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
(Now Playing)
ரோமர் - 1
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
ரோமர் - 2
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
1 கொரிந்தியர் - 1
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
1 கொரிந்தியர் - 2
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
2 கொரிந்தியர் - 1
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
2 கொரிந்தியர் - 2
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
கலாத்தியர்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
எபேசியர் - 1
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
எபேசியர் - 2
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
பிலிப்பியர் - 1
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
பிலிப்பியர் - 2
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
கொலோசெயர்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
1 & 2 தெசலோனிக்கேயர்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
1 தீமோத்தேயு
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
2 தீமோத்தேயு
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
தீத்து, பிலேமோன்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
எபிரெயர் - 1
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
எபிரெயர் - 2
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
எபிரெயர் - 3
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
யாக்கோபு
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
1 & 2 பேதுரு
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
1 யோவான்
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
2 & 3 யோவான், யூதா
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)