அடங்கி இருத்தலினால் வரும் மெய்யான விடுதலை
வான் உயர்த்தும் விடுதலை

செய்தியாளர் :   Dr. ஆனி பூணன் வகைகள் :   மகளிர்

True Freedom That Comes Through Submission
The Truth Will Set You Free

இத்தொடரின் செய்திகள்

(Now Playing)