தேவனை துதிப்பதினால் வரும் விடுதலை
வான் உயர்த்தும் விடுதலை

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

Freedom Through Praising God
The Truth Will Set You Free

இத்தொடரின் செய்திகள்

(Now Playing)