புதிய உடன்படிக்கை விசுவாசம் வேண்டும்
தேவனுக்கென்று உத்தமத்தில் நிலைத்திருங்கள்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன் வகைகள் :   அடிப்படை சத்தியங்கள்

New Covenant Faith
Standing True To God