உங்கள் சூழ்நிலைகளில் தேவசித்தம்
தேவனுக்கென்று உத்தமத்தில் நிலைத்திருங்கள்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன் வகைகள் :   திருச்சபை

God's Will In Our Circumstances
Standing True To God