பரிசுத்த ஆவியால் வரும் உள்ளான பரிசுத்தமே புது உடன்படிக்கை வாழ்வு
புதிய உடன்படிக்கையின் வாழ்வும், சபையும்


Internal Holiness by the Holy Spirit is New Covenant Life
The New Covenant Life and Church

இத்தொடரின் செய்திகள்

(Now Playing)
(Now Playing)