பிள்ளைகளே, உங்கள் பெற்றோருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்
புதிய உடன்படிக்கையின் வாழ்வும், சபையும்


Children, Obey Your Parents
The New Covenant Life and Church

இத்தொடரின் செய்திகள்

(Now Playing)
(Now Playing)