திருமணத்தில் தேவ நோக்கம்
​​தேவனின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?


God's Purpose In Marriage
What God Requires