​தேவன் நம்மிடத்தில் அதிகமாக எதிர்பார்க்கிறார்
​​தேவனின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?


God Expects Much More From Us
What God Requires