பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம்
சபையின் தலமைத்துவத்துக்கு ஆயத்தமாதல்


The Baptism Of The Holy Spirit
Preparation For Church Leadership

Download Series

இத்தொடரின் செய்திகள்

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
சிலுவையின் வழி
சகரியா பூணன்
(Now Playing)
(Now Playing)