தேவனுனக்கென்று பிள்ளைகளை வளர்த்தல்
மேய்ப்பனின் குரலையும் கூலியாட்களின் சத்தத்தையும் பகுத்தறிதல்


Raising Children For God
Distinguishing The Voice Of The Shepherd From The Voices Of The Hirelings