கிறிஸ்துவும் சபையும் போல கணவன் மனைவியின் உறவு
அன்பிலே பயமில்லை


Husband And Wife – Like Christ And The Church
No Fear In Love

இத்தொடரின் செய்திகள்