தேவன் நம்மை புது உடன்படிக்கை ஊழியராய் மாற்ற முடியுமா?
தேவனுடைய ஒளி

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன் வகைகள் :   தலைவர்

How God Makes Us New Covenant Servants?
The Light Of God