"ஜெயஜீவியமே" தேவனின் ஆதி தீர்மானம்
ஜெயங்கொண்ட கிறிஸ்தவன்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன் வகைகள் :   அடிப்படை சத்தியங்கள்

God's Original Plan
The Victorious Christian