கிறிஸ்துவே தமது சபையைக் கட்டுகிறார்
தேவன் தங்கும் ஸ்தலம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன் வகைகள் :   திருச்சபை

Christ Is Building His The Church
God’s Dwelling Place

இத்தொடரின் செய்திகள்