தேவனுடைய பூரண பொறுமையை விளக்கிக் காட்டும் வாழ்க்கை
தேவனுக்காய் எரிந்து பிரகாசித்தல்

செய்தியாளர் :   சந்தோஷ் பூணன்

A Life That Demonstrates God’s Perfect Patience
Burning Brightly For God

இத்தொடரின் செய்திகள்

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)