இயேசுவுக்கு இருந்த அதே சிந்தையை கொண்டிருத்தல்
கிருபையிலும் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலும் வளருங்கள் - தமிழ்நாடு கருத்தரங்கம் 2022

செய்தியாளர் :   விக்டர் ராமநாதன்

இயேசுவுக்கு இருந்த அதே சிந்தையை கொண்டிருத்தல்
Growing In The Grace And In The Knowledge Of Our Lord Jesus Christ - Tamilnadu Conference 2022

இத்தொடரின் செய்திகள்

(Now Playing)