இளைஞர்களை அழைக்கும் தேவன்
பரத்திற்குரிய ஞானத்தில் வளருவோம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன் வகைகள் :   வாலிபர் ஆடவர்

God Calls People When They are Young
Tuticorin Conference - 2017: Growing in Heavenly Wisdom

Theme: Growing in Heavenly wisdom
Dates : 14th,15th and 16th January 2017 (Saturday, Sunday & Monday)

இத்தொடரின் செய்திகள்

கர்த்தருக்கு பயப்படும் ஆவி
சகரியா பூணன்
Jan   16 , 2017
(Now Playing)
(Now Playing)
இளைஞர்களை அழைக்கும் தேவன்
சகரியா பூணன்
Jan   15 , 2017
(Now Playing)