கிறிஸ்து திருச்சபையை நேசித்தார்
​தேவனுடைய வீட்டைக்குறித்த பக்தி வைராக்கியம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன் வகைகள் :   திருச்சபை

Christ Loved The Church
Zeal For God's House

இத்தொடரின் செய்திகள்

(Now Playing)
(Now Playing)
நாமே தேவனுடைய வீடு
சகரியா பூணன்
(Now Playing)