எல்லா பகுதிகளிலும் கிருபை நம்மை ஜெயங்கொள்கிறவர்களாய் மாற்றும்
கிருபையிலும் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலும் வளருங்கள் - தமிழ்நாடு கருத்தரங்கம் 2022

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

Grace Will Make Us Overcomers In All Areas
Growing In The Grace And In The Knowledge Of Our Lord Jesus Christ - Tamilnadu Conference 2022

இத்தொடரின் செய்திகள்

(Now Playing)