சிலுவை சுமந்து கிறிஸ்துவின் சபையைக் கட்டுதல்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

Taking Up The Cross And Building Christs Church

Taking Up The Cross And Building Christ’s Church - Zac Poonen

சமீபத்திய செய்திகள்

(Now Playing)

மேலும்