பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவதின் அடையாளங்கள்
திருக்காட்டுப்பள்ளி சிறப்புக் கூட்டங்கள் - 2017


Marks Of The Holy Spirit Being Poured Out
Thirukattupalli Special Meetings - 2017

இத்தொடரின் செய்திகள்