ஞானஸ்நானத்தில் கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொள்கிறோம்

செய்தியாளர் :   விக்டர் ராமநாதன்

In Baptism, We Are Clothed With Christ